Castricum is een natuurlijke gemeente met veel groen. Behalve veel bomen hebben we ook veel parken (bv. tegenover het Clusius), bermen (bv. langs de Soomerwegh) en oevers van sloten en vijvers (bv. de Helmkade). Daarnaast hebben we ook een paar stukjes echte natuur binnen onze gemeentegrenzen.

Op dit moment worden deze stukjes groen beheerd op een manier waarbij de positieve effecten van de natuur niet optimaal worden benut. Grasstroken worden regelmatig gemaaid waardoor bloemen geen kans krijgen knoppen te vormen en te bloeien, wat een prachtige voedselbron zou vormen voor bijen en vlinders. Ook worden heesters en bomen niet op het juiste moment of te rigoureus gesnoeid, met hetzelfde gevolg.

Wat wij graag willen zien is een bloemrijke en groene gemeente, aantrekkelijk voor bijen en vlinders, maar uiteraard ook voor zijn inwoners en bezoekers.

Omdat de aanwezige groenstroken al volop kansen bieden om dit te verwezenlijken, hebben we deze zones in kaart gebracht. Daarbij hebben we gekeken naar de aanwezige vegetatie, de ligging, de hoeveelheid zon, de grondsoort en andere factoren. Op basis daarvan hebben we een volgende indeling gemaakt.

  • Kans geven: Minder maaien/snoeien om bloemrijk grasland te laten ontstaan
  • Verbinden: Op grens van grasveld en struiken een strook van 1 meter niet maaien zodat een overgangsgebied met halfhoge begroeiing ontstaat. Dit is bij uitstek geschikt voor bijen en vlinders om de verbinding te vormen tussen hoge en lage begroeiing
  • Handen uit de mouwen: Grond bewerken en inzaaien met bloemrijk zaadmengsel en/of aanplant van inheemse bomen en struiken
  • Niets aan doen: Huidig beheer volstaat op basis van bestaande functie en mogelijkheden

Met dit voorstel willen we in gesprek gaan met de gemeente en de inwoners van Castricum om te kijken hoe we dat kunnen verwezenlijken.

Meer bloemen en een gevarieerd en natuurlijk beheerd groen zorgt voor een kettingreactie: meer bijen en vlinders, meer insecten in het algemeen, maar ook meer vogels, egels en andere dieren. En daarmee een fleurige en aantrekkelijke gemeente!