In augustus 2018 werd via een burgerinitiatief de werkgroep ‘Bijzzzaak’ opgericht. Inwoners van de gemeente Castricum, Limmen, Akersloot en de Woude die zich zorgen maken over de teruglopende bijenstand, werden opgeroepen te kijken hoe we binnen onze gemeente iets kunnen doen om de bijen-, insecten- en vogelstand te verhogen, kortom om meer natuur en groen in onze gemeente te krijgen. Dit in navolging op andere gemeentes zoals Bergen en Heiloo, waar een actief beleid wordt gevoerd.

Natuur in stad of dorp wordt steeds belangrijker. In een groene omgeving voelen inwoners zich gelukkiger. Maar ook het voortbestaan van kwetsbare soorten dieren en planten kan worden geholpen door meer natuur binnen de bebouwde kom. Zo kunnen gemeentelijke groenstroken en grasvelden worden veranderd in weelderige bloemenweides. En bermen worden ingezet om meer bloemen te laten bloeien en (fruit)bomen te planten in openbare ruimte. Maar ook particulieren kunnen hun tuinen natuurvriendelijk maken. Minder verstening, meer insecten- en bijvriendelijk groen, dat toch onderhoudsvriendelijk is.

Inmiddels hebben we niet stilgezeten.

Begin december 2018 is het project De Mient Bloeit! opgestart.  Dit is een initiatief van bewoners die van de Mient een bloeiende parel willen maken. Samen met buurtgenoten willen zij daar graag in 2019 bloemen inzaaien en fruitbomen aanplanten. Ook zullen activiteiten worden georganiseerd als een planteninventarisatie, vlindertelling en bijenhotels maken. 
Eind december is een bewonersenquête gehouden onder 118 buurtbewoners van de Mient. Heel blij waren we met een grote respons. Nog blijer waren we met de reacties. Vijfennegentig procent (95%) van de mensen die de enquête terugstuurden vindt de bloemenweide een goed idee!
We zijn dus weer een stap dichter bij het realiseren van een bloemenweide aan de Mient.

Verder hebben we de beschikbare gemeentelijke groenstroken in kaart gebracht. Wat nog volgt is hoe we dit kunnen omtoveren naar een bloeiend stukje natuur!

Daarnaast is door ons een aantal uitgangspunten van het gemeentelijk groenbeleid opgesteld.
Dit gaat besproken worden op de raadsinformatieavond van donderdag 7 februari 2019 op het gemeentehuis van Castricum.
Wij roepen ook burgers nadrukkelijk op mee te praten over het natuurbeleid binnen de bebouwde kom van onze gemeente!

De Castricummer geplaatst op 5-2-19