Bijzzzaak hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar (website) bezoekers en zal derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Reikwijdte en toestemming

Dit Privacybeleid is van toepassing op de website van Bijzzzaak. 
Door gebruik te maken van het contactformulier kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u via de contactpagina een vraag stelt en dit contactformulier verstuurt; dit gaat over de mailserver van de provider van onze website.

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden en grondslagen:

 • het opnemen van contact via e-mail of telefoon
 • reageren op vragen en opmerkingen

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij geen gegevens voor andere dan bovengenoemde doeleinden. Wij gebruiken deze gegevens noch voor marketingdoeleinden, noch om analyses te maken op uw browsergegevens, duur van uw bezoek en/of pagina’s die u bezoekt, links die u klikt, en gegevens op basis van uw IP-adres.

Wat doen wij met de gegevens die u aan ons verstrekt

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van het leveren van onze diensten als Bijzzzaak (bv. de gegevens die aan ons verstrekt worden via email, telefoon, of tijdens een gesprek), bv. het plannen van afspraken, overleggen en verstrekken van informatie.

De persoonsgegevens die wij ontvangen van u kunnen zijn:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • berichten;
 • telefoonnummer
 • adresgegevens

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 1. ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het nakomen van betalingen);
 2. ter behartiging van mijn gerechtvaardigde belangen
 3. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);
 4. op basis van ondubbelzinnige toestemming.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij maken geen persoonsgegevens bekend aan derden. Indien wij voornemens zijn uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vragen wij daarvoor uw nadrukkelijke toestemming.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Bijzzzaak te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking ervan. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt.

Uw gegevens zijn niet gekoppeld aan een website account.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Wij maken tijdens het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-)verbinding.

Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht Bijzzzaak te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij hebben van u.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.
U kunt hiervoor een bericht sturen naar info@bijzzzaak.nl.

Klachten:

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@bijzzzaak.nl. Wij zullen uw klacht/vraag in behandeling nemen en uiterlijk binnen 2 weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookiebeleid:

Een ‘cookie’ is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als u onze website bezoekt en gegevens invoert. Dat kan uw ip-adres zijn, of bv. adresgegevens die u invoert bij een formulier. Bij een volgend bezoek ziet u de gegevens in uw scherm en hoeven ze niet meer ingevoerd te worden. Wij gebruiken cookies uitsluitend om het gebruik van de website te vergemakkelijken voor u.